Privacybeleid

Wie zijn we:
Ons website adres is: https://www.ortho-haven.nl

Privacyverklaring

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze praktijk streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen.  Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die je ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van jouw behandeling laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • BSN-nummer
 • Telefoonnummer of -nummers
 • E-mailadres
 • Naam en adres tandarts
 • Verzekeringsgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • ID-nummer (paspoort of vergelijkbaar)
 • Anamnese:
  • Andere lopende behandelingen
  • Andere orthodontische behandelingen in het verleden
  • Medicijngebruik
  • Besmettelijke ziektes (ook in het verleden)
  • Allergieën
  • Opnames in ziekenhuis
  • Aanwezigheid van tand-gerelateerde gewoontes zoals nagelbijten etc.
  • Schade aan het gebit
  • Onderhoud van het gebit
  • Klachten over het gebit
  • Ervaringen bij tandartsen, en/of medische specialisten, en eventueel ook andere behandelaars
 • Röntgenfoto’s
 • Gewone foto’s
 • Bevindingen van de orthodontist en het behandelend personeel
 • Afdrukken van uw gebit
 • Behandelplan inclusief kostenbegroting
 • Informed Consent-formulier
 • Afspraken en nakoming daarvan
 • Voortgang van de behandeling
 • Mondhygiëne
 • Bijzondere opmerkingen
 • Andere persoonsgegevens die voor uw behandeling noodzakelijk blijken die wij niet kunnen voorzien

Grondslag voor de gegevensverwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor je behandeling. Deze grondslag vindt je in artikel 9 lid 2 sub h van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zonder de hierboven beschreven persoonsgegevens zijn wij niet in staat om jou goede orthodontische zorg te leveren. Als wij jouw persoonsgegevens niet (meer) mogen verwerken, dan kan dat dus ook tot gevolg hebben dat wij jouw behandeling moeten stopzetten.
Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Wij verwerken in dit geval niet jouw medische gegevens; enkel jouw contactgegevens worden gebruikt. Deze grondslag vind je in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bronnen

Voor die persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van je krijgen, hebben wij de volgende bron:
Verzekeringsgegevens: Vecozo.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmaken van een dossier bij aanmelding,
 • Kijken wat wij voor je kunnen betekenen,
 • Documenteren van de toestand van jouw gebit zodat wij een behandelplan inclusief kostenbegroting kunnen maken en aan je kunnen voorleggen,
 • Opstellen en bespreken van het behandelplan en de kostenbegroting, zodat je op geïnformeerde wijze een beslissing kunt nemen over het al dan niet doorvoeren van de voorgestelde behandeling, en
 • Uitvoeren van de behandeling.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in principe alleen aan derden indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Verstrekking zonder toestemming vindt plaats in de volgende gevallen:

 • Als wij je moeten doorverwijzen naar een andere behandelaar zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg,
 • Als wij jouw situatie met een andere behandelaar moeten of willen bespreken; dat kan bijvoorbeeld een collega zijn,
 • Voor de facturatie van de behandeling,
 • Als onderdeel van het maken van back-ups van onze computersystemen: de gegevens gaan versleuteld naar een beveiligde locatie in Nederland,
 • Als het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons en jou uit te voeren, of
 • Als de wet ons voorschrijft jouw gegevens aan derden te verstrekken.

Bewaartermijnen

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaringstermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Daarnaast houden wij ook nog rekening met bewaartermijnen uit andere wetten en regels.

Uw rechten

Wanneer wij persoonsgegevens van je hebben, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken om jouw gegevens aan jezelf of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt je verzoek bij ons indienen per e-mail op info@ortho-haven.nl. Wij streven ernaar om binnen 15 werkdagen op jouw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Website en cookies

Onze website verzamelt geen persoonsgegevens van jou, tenzij je het aanmeldingsformulier aan ons stuurt. Wij volgen je niet en plaatsen geen cookies, trackers of pixels.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Alle wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend gemaakt worden. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen omtrent je behandeling. Er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG.

Onze contactgegevens

Formeel is de praktijk de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van jouw persoonsgegevens:
Orthodontistenpraktijk Haven
Haven 6 – 8
2161 HK  Lisse

info@ortho-haven.nl

0252 – 423 656

Voor al je vragen en opmerkingen over privacy en bescherming van je persoonsgegevens in onze praktijk kun je bij onze functionaris voor de gegevensbescherming terecht:

Dr. C.M. Korstjens, Orthodontist
info@ortho-haven.nl